OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
FB skupina: Daruj si zdraví
Kontakt:

Marie hajdíková

IČ:06670687


Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Datum vzniku: 11. 12. 2017

https://www.podnikatel.cz/rejstrik/marie-hajdikova-06670687/

E-mail: mariehajdikova2@gmail.com

 Tel: + 420 734 572 032

1. Obecná ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: Marie Hajdíková IČO 06670687 , se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191, 75701 zapsaná u Městského soudu v Praze.


Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).


Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou příručky přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

2. Objednávka
Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.dancahajkova.com. Jídelníček zasílám ve formátu pdf.


Pokud odstoupíte od smlouvy před odesláním jídelníčku na míru a využijete 100% Garanci spokojenosti, budou vám vráceny peníze.


Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 9.
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky.


Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.


Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce   a že s nimi souhlasí.


Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.
Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury
Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb .


Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.


Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob platby

Jídelníček a konzultace spojené s koučinkem, online programy,  je možné platit pouze předem převodem na bankovní účet, či osobně.


Možnosti plateb:
Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Marie Hajdíkové - 2735976193/0800, Česká spořitelna.

5. Dodací podmínky

Výživový plán je odeslán ve formě PDF, přes email klienta i s dodatkovými soubory. Při coachingu delším jak 4 týdny dostane klient vstup na klientský portál a členské sekce. Coaching začíná dnem doručení revitalizačního výživového plánu, pokud není dohodnuto jinak (mimořádná událost ze strany klienta: nemoc, dovolená apod.), maximálně však do 14 dnů. 

6. Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu při zakoupení Jídelníčku, obdrží Jídelníček ve formátu pdf na svůj zadaný e-mail.

7. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě, a to elektronickou formou na tento email:  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně Jídelníčku. odstoupení od smlouvy je možné před odesláním revitalizačního výživového plánu, poté vracím polovinu uhrazené částky. vrácení platby se nevztahuje na slevové akce, či programy: moje tělo, infobezita, duše koučem. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.


Částka bude vrácena bankovním převodem. Odstoupit od smlouvy lze jen v případě, že jídelníček nebyl odeslán příjemci. 

8. Odpovědnost za obsah webu. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

9. Ochrana osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Marie Hajdíková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce knihy, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.


Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Marie Hajdíková, Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191, 75701, IČ: 06670687 , jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.